ADHD, som är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som förekommer hos cirka fem procent av alla skolbarn. Barn, ungdomar och vuxna med ADHD är en grupp som ser mycket olika ut. Deras problem kan ha olika tyngdpunkt och svårighetsgrad och variera under olika perioder från barndomen upp till vuxen ålder. Personliga egenskaper såsom till exempel begåvning och den miljö barnet växer upp i avgör till stor del vilka konsekvenser de grundläggande svårigheterna medför.

Med anledning av en artikel från december 2014 blev Göran Söderlund (professor och grundare av Smartnoise) inbjuden att delta i norsk TVs program "Dagrevyen", där han berättar lite om sina resultat och varför brusljud kan vara nyttigt som studiehjälpmedel. Se hela artikeln i PLoS ONE.

Ur Dagens Medicin 28 september 2016

Läs artikeln. Studien är  publicerad i Frontiers in Psychology, se hela studien.

Huvudsymptom vid ADHD

Huvudsymptom vid ADHD är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Dessa kan förekomma var för sig eller i olika kombinationer. Det finns tre olika undergrupper av ADHD:
  1. En kombination av problem med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet
  2. Huvudsakligen uppmärksamhetsproblem
  3. Huvudsakligen problem med överaktivitet och impulsivitet

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet (ADD)

Långtifrån alla människor med ADHD är överaktiva. En del har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt. För att karakterisera den grupp som har uppmärksamhetsproblem men som inte är överaktiva/impulsiva används därför ibland termen ADD (Attention Deficit Disorder).

Diagnoskriterier

För att symtomen ska definieras som ADHD krävs betydande svårigheter. Diagnoskriterierna är mycket stränga för att förhindra att man definierar normaltillstånd som funktionsnedsättning. Det ska röra sig om svårigheter som debuterat tidigt och som är varaktiga och bestående, mist sex månader. De ska visa sig i flera olika situationer, t ex i skolan och hemma, de ska förorsaka så stora svårigheter i det dagliga livet att det är berättigat att tala om en funktionsnedsättning. Ett vanligt test är SNAP-skalan där lärare, föräldrar och/eller du själv gör en bedömning av vilka symptom du har och hur svåra de är. SNAP-skalan bygger helt på de diagnoskriterier som den amerikanska psykologföreningen (APA) utformat (DSM V, se bilaga).

Sammanfattning om ADHD

  • Karakteriseras av tre huvudsymtom: ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet (samtliga tre symtom behöver inte finnas samtidigt)
  • Börjar i barndomen och kvarstår oftast upp i vuxen ålder
  • Kan ha många orsaker
  • Det går att diagnostisera även om det ibland kan vara svårt
  • Kan behandlas på effektivt sätt
  • Är INTE ett attitydproblem eller ett resultat av dålig uppfostran
  • Är INTE en intellektuell defekt